czy można zrezygnować ze stażu

Staż z reguły kojarzy nam się z czymś pozytywnym. Zazwyczaj daje nam szansę na zdobycie pierwszego doświadczenia i jest powiewem świeżości na naszej ścieżce kariery zawodowej.
Jest to również dobra okazja do wyrobienia podstawowych szlifów zgodnych z wykształceniem stażysty, a niekiedy jest szansą, także dla ludzi w wieku dojrzałym na przebranżowienie się i całkowitą zmianę zawodu.
Czasem jednak dzieje się inaczej i nie spełnia on naszych nadziei. Nasuwa się pytanie – co wtedy zrobić?

Czy można zrezygnować ze stażu?

Co należy zrobić w wypadku, gdy staż nie spełnia naszych oczekiwań lub jesteśmy z innych względów niedyspozycyjni bądź nagle otrzymujemy od dawna wyczekiwaną ofertę pracy?

Kiedy dojdziemy już do takiego wniosku, że jednak staż nie jest dla nas odpowiedni, to należy niezwłocznie powiadomić o tym osoby zaangażowane w szkolenie stażowe. W przypadku stażów najczęściej jest to np. urząd pracy z którego skierowano nas na staż oraz pracodawcę, który oferuje szkolonemu miejsce w zakładzie pracy.

Wymogi formalne, które musimy spełnić w przypadku zasadnej rezygnacji ze stażu to:

– podjęcie nauki w trybie stacjonarnym
– udokumentowane podjęcie pracy
– rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
– brak realizacji zamierzeń umownych programu stażu z winy pracodawcy.

Inne powody rezygnacji ze stażu, a konsekwencje dla stażysty

Skutki dla uczestnika programu w wypadku rezygnacji ze stażu z powodu innych, niż powyżej wymienione są zawarte w umowie stażowej, a reguluje ją Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez osoby bezrobotne.
Czasem zdarza się, że brak kontynuacji stażu wynika z naszej winy bądź też zaniedbania. Wtedy jednak skutki rozwiązania takiej umowy bywają dotkliwsze. Mogą wiązać się z pokryciem kosztów szkolenia, badań, podroży i zakwaterowania – zależnie od punktów umownych w projekcie stażowym.

zrezygnować ze stażu

A co najistotniejsze, bezrobotny traci status osoby bezrobotnej, ubezpieczenie oraz świadczenia pieniężne za odbywanie stażu. Poniżej wymienione zostały konsekwencje z którymi musimy się liczyć, podejmując taką decyzję:

• pierwsza rezygnacja – pozbawia uczestnika stażu statusu na 120 dni,
• druga rezygnacja – pozbawia statusu na 180 dni,
• trzecia rezygnacja – pozbawia statusu aż na 270 dni.

Gdy to pracodawca rezygnuje

Niekiedy zdarza się, iż to pracodawca rezygnuje z dalszego szkolenia swojego stażysty.
Przesłankami umownymi, które mogą skłonić pracodawcę do podjęcia tego typu decyzji są:

– naruszenie regulaminu przez stażystę
– niemożność zrealizowania programu stażowego, pomimo usprawiedliwionej nieobecności
– więcej niż jedna nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika programu stażowego.

Staż studencki

Warto wspomnieć również o zasadach rezygnacji na stażach studenckich, których skutki mogą być równie kłopotliwe dla studenta podejmującego taką formę zatrudnienia. Przerwanie stażu bez pośrednictwa pracy w zależności od zawartej umowy i warunków tam wyszczególnionych reguluje tutaj ustawa o praktykach studenckich. Nieprzestrzeganie warunków umownych pomiędzy studentem a uczelnią może spowodować komplikacje w zaliczaniu kolejnego semestru czy też wręcz stanowi nieodzowny warunek ukończenia studiów.

staż

Zatem sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. A jeśli staż odbywał się za wynagrodzeniem, to student musi złożyć pisemne wypowiedzenie, które jest skuteczne dopiero po 7 dniach. Na szczęście w wypadku stażu bezpłatnego, kodeks cywilnoprawny jest mniej restrykcyjny i przewiduje rozwiązanie stażu w dniu złożenia pisemnego oświadczenia. Dlatego, zanim pójdziemy na staż, warto rozważyć wszystkie za i przeciw.

Powyżej znajdują się najważniejsze zasady postępowania w wypadku rezygnacji ze stażu oraz skutki podjęcia takiej decyzji przez uczestnika programu stażowego.
Wynika z nich, że tylko dokładne przeczytanie warunków uczestnictwa w programie szkoleniowym pomoże nam w przyszłości zrezygnować z nietrafionego w naszym przypadku wyboru ścieżki zawodowej, bez zbędnych komplikacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here